Over HiPerks | Iconen Legenda | Contact

Algemene Voorwaarden

Wie zijn we

Deze website is eigendom van HiPerks Foundation. De website is gemaakt met WordPress.  Een ieder die gebruik maakt van HiPerks Foundation – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. HiPerks Foundations spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. HiPerks Foundation geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. HiPerks Foundation is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

HiPerks Foundation spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op HiPerks Foundation, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart HiPerks Foundation tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. HiPerks is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website HiPerks.com  zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden. HiPerks Foundation leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. HiPerks Foundation geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG.

HiPerks Foundation krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij HiPerks Foundation daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd.

HiPerks Foundation bewerkt uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van HiPerks Foundation wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@hiperks.com. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website HiPerks jonger is dan 16 jaar, zal HiPerks Foundation, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal HiPerks Foundation niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. HiPerks Foundation maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelt HiPerks Foundation in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

HiPerks Foundation behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Laatste Nieuws
Recente reacties
Onderwerpen
Login
Het laden...
Aanmelden
Het laden...